DAMEKLUBBEN

Kære damespiller i Vallø Golf,

Bestyrelsen i Valmuerne byder dig velkommen til en ny sæson på Vallø Golfcenter.

I kraft af dit medlemskab som hverdags- eller fuldtidsmedlem i Vallø Golfklub og med gyldigt DGU kort, har du mulighed for at være medlem af Valmuerne.

Vi er en flok damer på alle niveauer, som hygger os med golfspillet.

Kontingent for 2019 er 250 kr, som venligst bedes betalt til

REG.NR.: 1436 – KONTONR.: 6269-683-641

Ved indbetaling bedes navn og medlemsnummer i Vallø Golfklub påført. Kontingent dækker hjælp til præmier og matcher m.v.

Du er først spilleberettiget i Valmuernes turneringer, når kontingentet er indbetalt.

Vi starter sæsonen 2019 med åbningsmatch søndag d. 7. april.

Derefter spiller vi hver tirsdag med start tider fra kl.16:15 til kl.16:45. Tilmelding er åben på Golfworks frem til kl. 23.59 søndagen før spilledagen – du vælger selv hvilken starttid der passer dig bedst mellem kl. 16:15 og kl. 16:45. Vi mødes ved hul 1 og trækker scorekort, inden vi spiller.

En gang om måneden, i månederne maj til august, spiller vi månedsmatch.

Se venligst datoer i aktivitetskalenderen  og på Vallø Golfs årshjul.

Matchfee 100kr.

Sæsonen slutter med afslutningsmatch søndag d. 29. september.

Ved alle matcher slutter vi af med spisning og præmier fra vores sponsorer . 

Du er meget velkommen i Valmuerne uanset om du har højt eller lavt handicap, har tid og lyst til at spille hver tirsdag, en gang imellem eller til matcherne. Der er plads til alle.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen for Valmuerne for yderligere information.

Vi ønsker dig en rigtig god golfsæson, og glæder os til at se dig på golfbanen i 2019.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Valmuerne

 

            Harty Sørensen – Formand 28443631               dameklubben@valloe-golf.dk

 

            Dorte Pedersen – Kasserer 40469720                dameklubben@valloe-golf.dk

                     

            Grethe Lolck – Sekretær  20897601                    grethelolck@gmail.com

AKTIVITETER 2019

 Åbningsmatch

Søndag d. 7. april

Månedsmatch

Lørdag d. 25. maj

Sommertur med overnatning på Hotel Strandparken Holbæk. Matcher på Holbæk golfbane og Skjoldnæsholm.

Lørdag d. 15 – søndag d. 16. juni

Månedsmatch

Tirsdag d. 25. juni

Månedsmatch

Tirsdag d. 30. juli

Endagstur, golfbane endnu ikke fastlagt.

Lørdag d. 3. august

Månedsmatch

Tirsdag d. 27. August

Golftur til Gittes sommerhus

Lørdag d. 21. – søndag d. 22. september

Afslutningsmatch

Søndag d. 29. september

Generalforsamling

Tirsdag d. 29. oktober

Julematch

Søndag d. 1. december

Medlemmer

Senior fuldtids- og senior hverdagsmedlemmer i Vallø Golfklub kan optages som medlemmer i Dameklubben Valmuerne. Aldersgrænse 18 år.

Max. Hcp 54 med DGU kort.

Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales senest ved åbningsmatchen i april. Kontingentet dækker hjælp til præmier, porto, matcher m.v.

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal som minimum bestå af en formand, en sekretær og en kasserer.

Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og vælges for 2 år.

Kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og vælges for 2 år.

Derudover vælges hvert år en revisor og så vidt muligt en revisorsuppleant.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, har formanden den afgørende stemme.

Sæsonen:

Sæsonen løber fra Vallø Golfklubs åbningsmatch i april til Vallø Golfklubs afslutningsmatch i oktober.

 

Spilleplan:

Bestyrelsen fastlægger sæsonens matchprogram. Der spilles hver tirsdag eftermiddag, og den sidste tirsdag i hver måned spilles der månedsmatch.

Regnskab:

Kassereren fremlægger på generalforsamlingen Valmuernes årsregnskab, som er godkendt og underskrevet af Revisor.

Ordensforskrifter og spilleregler:

Er de samme som Vallø Golfklubs vedtægter og regler.

Generalforsamling:

Der afholdes generalforsamling sidste tirsdag i oktober måned. Dagsorden udsendes senest 3 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Opløsning af Dameklubben:

Ved opløsning af dameklubben tilfalder kontant indestående og præmier Vallø Golfklub.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

Generalforsamlingen er øverste myndighed.