DAMEKLUBBEN

Kære damespiller i Vallø Golf,

Bestyrelsen i Valmuerne byder dig velkommen til en ny sæson på Vallø Golfcenter.

I kraft af dit medlemskab som hverdags- eller fuldtidsmedlem i Vallø Golfklub og med gyldigt DGU kort, har du mulighed for at være medlem af Valmuerne.

Vi er en flok damer på alle niveauer, som hygger os med golfspillet.

Kontingent for 2021 er 250 kr, som venligst bedes betalt til

REG.NR.: 2360 – KONTONR.: 6293-786-737

Ved indbetaling bedes navn og medlemsnummer i Vallø Golfklub påført. Kontingent dækker hjælp til præmier og matcher m.v.

Du er først spilleberettiget i Valmuernes turneringer, når kontingentet er indbetalt.

Kære damespiller i Vallø Golf,

Dameklubben i Vallø Golf hedder Valmuerne

Bestyrelsen i Valmuerne vil gerne byder dig velkommen til Damegolf Vallø Golf.

Som fuldtidsmedlem i Vallø Golfklub (Senior Intro, Light og plus), har du mulighed for at være medlem af Valmuerne. Vi er en flok damer på alle niveauer, som hygger os med golfspillet, og vi har plads til mange flere.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen for Valmuerne for yderligere information.

Vi ønsker dig en rigtig god golfsæson og glæder os til at se dig på golfbanen i 2020

            Karin Pedersen  –  Formand                       53 82 74 08               karin.peder@live.dk

            Bodil Engell        –  Bestyrelsesmedlem    60 66 25 28               bodil@engell.name 

            Dorte Petersen  –  Kasserer                        40 46 97 20               dorteellen@gmail.com

             Grethe Lolck      – Sekretær                       20 89 76 01               grethelolck@gmail.com

Medlemmer

Senior fuldtids- og senior hverdagsmedlemmer i Vallø Golfklub kan optages som medlemmer i Dameklubben Valmuerne. Aldersgrænse 18 år.

Max. Hcp 54 med DGU kort.

Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales senest ved åbningsmatchen i april. Kontingentet dækker hjælp til præmier, porto, matcher m.v.

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal som minimum bestå af en formand, en sekretær og en kasserer.

Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og vælges for 2 år.

Kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og vælges for 2 år.

Derudover vælges hvert år en revisor og så vidt muligt en revisorsuppleant.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, har formanden den afgørende stemme.

Sæsonen:

Sæsonen løber fra Vallø Golfklubs åbningsmatch i april til Vallø Golfklubs afslutningsmatch i oktober.

 

Spilleplan:

Bestyrelsen fastlægger sæsonens matchprogram. Der spilles hver tirsdag eftermiddag, og den sidste tirsdag i hver måned spilles der månedsmatch.

Regnskab:

Kassereren fremlægger på generalforsamlingen Valmuernes årsregnskab, som er godkendt og underskrevet af Revisor.

Ordensforskrifter og spilleregler:

Er de samme som Vallø Golfklubs vedtægter og regler.

Generalforsamling:

Der afholdes generalforsamling sidste tirsdag i oktober måned. Dagsorden udsendes senest 3 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Opløsning af Dameklubben:

Ved opløsning af dameklubben tilfalder kontant indestående og præmier Vallø Golfklub.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

Generalforsamlingen er øverste myndighed.