SENIORKLUBBEN

Klubben er for alle fuldtidsmedlemmer inkl. INTRO  der er fyldt 50 for kvinder og 55 år for mænd eller har fået tilkendt pension. Klubben spiller hver onsdag fra kl. 9:00 og til 9:52. Mødetid ved laden kl. 8.45. Alle printer selv scorekort før mødetid. Husk at reservere tid i god tid i forvejen, da blokering af tiderne ophører til midnat kl. 24.00 på dagen.

Hvis du ikke kan møde op af en eller anden grund, så slet din tid igen.

En gang om måneden spiller vi månedsmatch. Her skal der reserveres tid i GolfBox både i kalenderen og under klubturneringer.

Ved månedsmatchen er der startfee til præmier.

Vel mødt til vores hyggelige samvær hos Seniorklubben “De Grå”. Vi har også en facebookgruppe : De Grå Vallø Golf, som vi anbefaler at du bliver medlem af.

Klubben ledes af en bestyrelse på fem personer og kontingentet er 200 kr. om året. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

Formand

Niels Erik Pøhl Nielsen

+45 25 14 27 99

mail: nielserikpoehl@hotmail.com

Man kan også bare møde op om onsdagen kl. 8.45.

Vedtægter for VGK seniorklub

§ 1. Formål:

At fremme golfspil for seniorer under iagttagelse af etikette og golfregler og styrke det sociale netværk.

§ 2. Medlemskab:

I klubben kan damer der fyldt 50 år og mænd der er fyldt 55 år optages. Man skal dog være medlem af VGK med ret til spil på 18 hulsbanen. Førtids/invalidepensionister behøver ikke opfylde alderskriteriet.

§ 3. Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Alle vælges for 2 år. Formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Desuden vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen og en bilagskontrollant.

§ 4. Kontingent:

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Regnskabet kontrolleres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant. Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest den 1. juni betragtes som udmeldt af VGKseniorklub

§ 5 Spillet:

Der spilles onsdag i sommer og vintersæsonen start tid 9:15

§ 6. Generalforsamlingen:

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel ved mail til medlemmerne. Generalforsamlingen afholdes en onsdag i marts måned. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen for at kunne blive behandlet.

§ 7. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer eller evt. ophævelse af klubben kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 8 Opløsning seniorklubben:

I tilfælde af opløsning af seniorklubben overgår evt. formue til Vallø Golf Klub.