VEDTÆGTER

Du kan downloade klubbens vedtægter som pdf-fil her: Vedtægter.
Eller du kan se dem i sin fulde længde nedenfor.

Vallø Golfklub 

Køgevej 87, 4600 Køge

 Telefon: 56 29 00 14

E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk

Web: www.valloe-golfklub.dk

 

“I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende miljø. Vi fokuserer på bredden, samt på optimale faciliteter for godt golfspil og samvær for spillere og medlemmer på alle niveauer”

 

MARTS / APRIL 2014

 

§ 1 Vallø Golfklub og relationerne til Vallø Golfcenter A/S.

1.1 Klubbens navn er Vallø Golfklub, stiftet d. 30. marts 2004, med hjemsted i Vallø, Stevns Kommune.

1.2 Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

1.3 Det er ligeledes klubbens formå i samarbejde med Vallø Golfcenter A/S, der ejer og forestår driften af baner og anlæg, at medvirke til, at klubbens medlemmer har så gode forhold som overhovedet muligt, det være sig baner, trænings- og lokaleforhold samt adgang til træning, uddannelse m.v.

Ethvert medlem af Vallø Golfklub skal følge vilkårene for brug af golfanlæg, som er beskrevet i den til enhver tid indgåede aftale mellem Vallø Golfklub og Vallø Golfcenter A/S.

 

§ 2 Optagelsesregler.

2.1 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union (DGU) herunder Danmarks Idrætsforbund (DIF) . Sål aktive som passive medlemmer optages.

 

§ 3 Indmeldelse af medlemmer.

3.1 Klubben optager kun personer som medlemmer, og indmeldelse sker skriftligt. Bestyrelsen kan periodevis af kapacitetshensyn begrænse tilgangen af aktive medlemmer. I så fald indføres en tidsprioriteret venteliste.

3.2 Ved indmeldelse tilsendes medlemmet information om klubbens vedtægter og ordens- regler.

 

§ 4 Medlemskategorier.

4.1 Klubben kan oprette medlemskategorier, der følger DGU retningslinier. Klubbens bestyrelse er til enhver tid bemyndiget til at aktivere/deaktivere de enkelte af DGU’s godkendte medlemskategorier i henhold til DGU’s regler.

4.2 Ønske om overgang til anden medlemskategori, gældende for det efterfølgende kalenderår, skal ske skriftligt til bestyrelsen senest d. 31. oktober. Dog kan alle medlemmer opgradere sit medlemskab hele året under hensyntagen til eventuel venteliste.

4.3 Alle medlemmer har ret til, ud fra kriterierne herfor beskrevet på klubbens hjemmeside. at spille på såvel 18 hullers som 9 hullers banen. Træningsanlæg og øvrige klubfaciliteter kan benyttes efter gældende vilkår.

 

§ 5 Indmeldelse, kontingent og indskud.

5.1 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Ved oprettelse af en ny medlemskategori fastsætter bestyrelsen kontingentet for den pågældende medlemskabskategori frem til næste generalforsamling. Kontingentsatser kan af bestyrelsen reguleres med op til 5% p.a. Kommende års kontingentsatser offentliggøres på hjemmesiden senest 30. september.

5.2 Kontingent dækker medlemskab for et regnskabsår fra 1. januar til 31. december, og klubbens kontingent til DGU er inkluderet i kontingentet.

5.3 Ved kontingentrestance ud over 1 måned fra forfaldsdatoen fratages spilleretten og DGU-kortet inddrages.

5.4 Kontingentrestance ud over 3 måneder fra forfaldsdatoen medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Betalingsforpligtelsen af kontingentet bortfalder ikke uanset frakendelse af spilleret eller eksklusion. Ved indfrielse af restance, indplaceres man i sit aktive medlemskab igen.

 

§ 6 Udmeldelse.

6.1 Medlemskab er bindende for et kalenderår ad gangen, og udmeldelse kan kun ske skriftligt senest til d. 31. oktober gældende for det kommende år. Hvis medlemskabet ikke opsiges rettidigt fortsætter det i næste kalenderår.

 

§ 7 Ordinær generalforsamling.

7.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes i hjemstedskommunen hvert år inden den 31. marts. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved fremsendelse af indkaldelse til medlemmerne ved e-mail, bekendtgørelse i administrationssystem, samt ved opslag i klubhuset.

7.3 Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31 december. Det reviderede regnskab vil være tilgængeligt på klubbens kontor fra 7 dage før generalforsamlingen.

7.4 Forslag til dagsordenens pkt. 4 skal skriftligt være indgivet til klubsekretæren senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres af bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.5 For den ordinære generalforsamling er fastsat følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemme tællere
 2. Bestyrelsensberetning om klubbens virksomhed i det forløbne år og samarbejdet med Vallø Golfcenter A/S
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag: a.Bestyrelsens forslag b.Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende å
 6. Valg af formand, lige år (2 år).
 7. Valg af næstformand, uligeaÌ år (2 år).
 8. Valg af min1, max 5 bestyrelsesmedlemmer yderligere ( 2 år)
 9. Valg af en 1. og 2. suppleant (1 år).
 10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor (1 år).
 11. Eventuelt

 

7.6 Beslutninger til dagsorden pkt.1-5 træffes, såfremt nærværende vedtægter ikke tilsiger andet, ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer og jf. § 9.2 – evt. fuldmagter.

7.7 Kandidatforslag til dagsordenens punkt 6, 7, 8, 9 og 10 skal skriftligt indgives til klubsekretæren senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der ikke tilstrækkelig med opstillede kandidater, kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Den samlede kandidatliste offentliggøres ved opslag i klubbens kontor senest 7 dage før den ordinære generalforsamling

7.8 Ved valg jf. dagsordenens pkt. 6, 7 og 10 har hvert stemmeberettige medlem 1 stemme, medens under valg jf. dagsordenens punkter 8 og 9 har lige så mange stemmer som det antal kandidater, som skal vælges. 10 stemmeberettigede medlemmer kan kræve skriftlig afstemning. Ikke valgte kandidater kan, såfremt de er villige hertil, af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen foreslås til de på dagsordenen efterfølgende valg.

7.9 Over forhandlingerne på generalforsamlingerne føres en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

8.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller general- forsamlingens bestemmelse eller efter skriftlig begæring til bestyrelsen herom fra mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes i hjemstedskommunen inden 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

8.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles med mindst 8 dages varsel bilagt dagsorden og forslag.

 

§ 9 Stemmeberettigede.

9.1 Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som ifølge dansk lov er personligt myndige, har stemmeret med hver 1 stemme.

9.2 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem jf. § 7, dog kan intet aktivt medlem afgive mere end 2 fuldmagtsstemmer.

 

§ 10 Vedtægtsændringer og klubbens opløsning.

10.1 Til beslutning af vedtægtsændringer eller klubbens opløsning kræves, at 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af disse medlemmer stemmer for forslaget.

10.2 Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der afholdes tidligst 8 dage og senest 21 dage efter den første generalforsamling.

10.3 På denne nye generalforsamling kan forslaget vedtages af 2/3 af de på denne generalforsamling fremmødte stemmeberettigede medlemmer uanset deres antal. 10.4 Evt. fuldmagter fra den første generalforsamling er også gældende på den ekstraordinære generalforsamling, såfremt de ikke forinden udtrykkeligt er tilbagekaldt overfor bestyrelsen.

10.5 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpelt flertal beslutning om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold. Et eventuelt overskud fordeles til idrætsforeninger under Danmarks Idrætsforbund (DIF) i klubbens hjemstedskommune jf. generalforsamlingens beslutning.

 

§ 11 Klubbens ledelse.

11.1 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand samt 1 – 5 bestyrelsesmedlemmer.

11.2 Af bestyrelsens 1-7 medlemmer afgår hvert år som følger:

 • Ved 4 og 6 siddende afgår hvert år halvdelen
 • Ved 7 siddende afgår hvert år 3
 • Ved 5 siddende afgår hvert år 2.
 • Ved 3 siddende afgår hvert år 1

11.3 Bestyrelsen kan, såfremt bestyrelsesmedlemmer afgår i perioden, supplere sig med de på generalforsamlingen valgte suppleanter. Suppleanten indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. Såfremt formand eller næstformand afgår, kan bestyrelsen foretage konstituering med medlemmer fra bestyrelsen.

 

§ 12 Bestyrelsens konstituering, forretningsorden, personale og prokura.

12.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og ansætter det hertil fornødne personale.

12.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer, sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en bestyrelsesprotokol.

12.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af stemmelighed og formandens fravær er næstformandens stemme afgørende.

12.4 For indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

12.5 Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelses- medlem.

 

§ 13 Udvalg.

13.1 Bestyrelsen kan blandt medlemmerne af klubben nedsætte de udvalg, der måtte være behov for, og fastsætter i samarbejde med udvalgene disses arbejdsopgaver og kompetencer.

13.2 Nedsættelsen af udvalg følger reglerne i § 12 om beslutningsdygtighed.

 

§ 14 Ordensforeskrifter.

14.1 Klubben respekterer de af DGU og DIF fastlagte regler for medlemskab, og klubben respekterer DGU’s fastlagte regler for indehavere af DGU Introduktionskort og Nordiske Introduktionskort.

14.2 For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen, med DGU godkendelse, fastsatte lokale regler. 14.3 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU’s/EGA’s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og turneringer sker i henhold til det af DGU fastsatte slope system.

14.4 Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, der findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubben og banernes område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne, og i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet indankes for DGU Amatør- og Ordensudvalg. Afgørelse om eksklusion kan endvidere af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelsen har dog ikke opsættende virkning.

 

§ 15 Ordensregler.

15.1 Det er ethvert medlems pligt at udvise korrekt og hensynsfuld optræden på banerne og de til klubben hørende faciliteter.

15.2 De for klubben og Vallø Golfcenter A/S gældende ordensregler vil være opslået i klubhuset, samt på klubbens hjemmeside.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. marts 2004, som ændret på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2007 samt ekstraordinære generalforsamling den 2. april. 2007, som ændret på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2009 samt den ekstraordinære generalforsamling den 6. april 2009, som ændret på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2012 samt den ekstraordinære generalforsamling den 10. april 2012. Som ændret på den ordinære generalforsamling d. 31. Marts 2014. Som endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 20. April 2014 .

 

Dirigent Frede Zeiler

Formand Henning Birkehøj